Tuesday, November 29, 2011

Die Wederkoms van Christus en die Eindgebeure

Die Wederkoms van Christus en die Eindgebeure
Daar is min dinge so opwindend soos 'n studie van Bybelse profesieë, want dit vertel die geskiedenis vooruit.  Bybelse profesieë wys vir ons waarheen die wêreld en sy mense oppad is. Dit toon aan wat in die toekoms moet gebeur.  Die koerant vertel jou wat gister gebeur het, die TV vertel jou wat vandag gebeur het, maar, Bybelse profesieë vertel jou wat môre en oormôre en in die toekoms sal plaasvind. 
Dr. Jerry Falwel defineer Bybelse profesieë soos volg: “Bybelse profesieë is God se plan met die wêreld en sy mense vir die toekoms.”
Die Bybel is 'n boek vol profesieë.  Uit die 8,325 profetiese tekste in die Bybel is daar 1,800 tekste wat net oor die wederkoms van Christus en aanverwante eskatologiese gebeure handel. Dit beteken dat 22% van al die Bybel se profetiese tekste net oor die wederkoms van Christus handel. Net in die Nuwe Testament alleen is daar 318 profesieë wat direk na die wederkoms van Christus verwys.
Die wêreld staan voor 'n groot en drastiese gebeurtenis  'n gebeurtenis wat 'n invloed op elke mens op aarde se lewe sal hê en die gewone gang van sake in die wêreld ingrypend sal verander. Dié gebeurtenis is die persoonlike wederkoms van Jesus Christus na hierdie wêreld!

No comments:

Post a Comment